073 - 020 38 41 receptionen@lotcamping.se

Trivselregler

Trivselregler Löt Camping

 • Gäst har skyldighet att informera sig om och följa givna direktiv. Lokala förhållningsorder finns uppsatta på anslagstavlor och servicehus.

 • Husvagnen/husbilen eller motsvarande skall vara inregistrerad, skattad och i förekommande fall kontrollbesiktigad. Särskild husvagnsförsäkring rekommenderas.

 • Vid ankomst till campingplatsen skall anmälan ske i första hand till receptionen, alternativt till campingvärd, och fastställd avgift erläggas.

 • Gäst på campingen skall visa hänsyn och ej uppträda anstötligt eller störande. Tystnad skall iakttagas mellan kl 23.00-07.00.

 • Bollspel och lekar får endast förekomma på därför avsedda platser.

 • Husdjur skall vara kopplade och stå under ständig uppsikt. Rastning får ej ske inom campingområdet.

 • Tvagning, disk och klädtvätt får endast ske på platser som anvisats för detta ändamål.

 • Avfall, latrin och diskvatten skall hanteras enligt hälsovårdsnämndens anvisningar. Nedskräpning på campingplats är förbjuden. Gäst skall själv göra rent vid sin plats vid avfärd.

 • Försiktighet skall iakttagas med eld.

 • Eluppvärmning i förtält ej tillåten.

 • Privat försäljningsaktivitet, reklam, utställning, visning och därmed sammanhängande åtgärder är förbjudna inom campingområdet. Undantag kan medges av sektionsstyrelsen.

 • Eventuella missförhållanden skall anmälas till receptionen eller campingvärden.

 • Elektriska apparater (230v) som har spolskydd (droppenmärkt) får användas i förtält enligt Elsäkerhetsverket. (Kylskåp, microugn o dyl är endast i undantagsfall godkända för utomhusbruk). Kylskåp får användas i förtält om godkänd jordfelsbrytare finns till eluttag samt att vagnen ska vara bebodd när apparaten är i drift.